3000 دور در دقیقه2018-06-09T14:21:11+00:00

3000 دور در دقیقـه

موتـورهای ویبـره 3000 الی 3600 دور در دقیقـه سه فاز – 50 هرتز

ردیف  مدل  کلاس حرارتی (سانتیگراد) نیروی گشتاوری (کیلوگرم) وزن دستگاه (کیلوگرم) توان الکتریکی (وات) جریان مصرفی (آمپر)
1 MVSI 3/100-SO2 120 ° c 121 Kg 5.6 Kg 180 W 0.35
2 MVSI 3/200-SO2 120 ° c 211 Kg 6.4 Kg 180 W 0.35
3 MVSI 3/300-SO2 120 ° c 304 Kg 9.7 Kg 260 W 0.60
4 MVSI 3/500-SO2 120 ° c 503 Kg 14.8 Kg 450 W 0.80
5 MVSI 3/700-SO2 120 ° c 734 Kg 15.1 Kg 450 W 0.80
6 MVSI 3/800-SO2 120 ° c 785 Kg 21 Kg 650 W 1.10
7 MVSI 3/1100-SO2 120 ° c 1105 Kg 23 Kg 1000 W 1.75
8 MVSI 3/1300-SO8 200 ° c 1290 Kg 27 Kg 1300 W 2.10
9 MVSI 3/1500-SO8 200 ° c 1470 Kg 25.3 Kg 1300 W 2.10
10 MVSI 3/1600-SO2 200 ° c 1545 Kg 33 Kg 1400 W 2.30
11 MVSI 3/1800-SO2 200 ° c 1802 Kg 34 Kg 2000 W 3.30
12 MVSI 3/2010-S90 200 ° c 2059 Kg 48.7 Kg 2200 W 3.50
13 MVSI 3/2310-S90 200 ° c 2316 Kg 49.6 Kg 2200 W 3.50
14 MVSI 3/3200-SO2 135 ° c 3457 Kg 94 Kg 4000 W 6.50
15 MVSI 3/4000-SO2 135 ° c 3890 Kg 96  Kg 4000 W 6.50
16 MVSI 3/5000-SO2 135 ° c 5187 Kg 109 Kg 5000 W 7.60
17 MVSI 3/6510-SO2 135 ° c 6357 Kg 184 Kg 5500 W 9.20
18 MVSI 3/9000-S90 135 ° c 9007 Kg 215 Kg 10000 W 18.00