1500 دور در دقیقه2018-06-09T14:22:10+00:00

1500 دور در دقیقه

1500 الی 1800 دور در دقیقـه (سه فاز – 50 هرتز)

ردیف  مدل  کلاس حرارتی (سانتیگراد) نیروی گشتاوری (کیلوگرم) وزن دستگاه (کیلوگرم) توان الکتریکی (وات) جریان مصرفی (آمپر)
1 MVSI 15/35-SO2 120 ° c 30.2 Kg 5.6 Kg 85 W 0.21
2 MVSI 15/80-SO2 120 ° c 77.9 Kg 6.7 Kg 85 W 0.21
3 MVSI 15/100-SO2 120 ° c 97.9 Kg 7.1 Kg 85 W 0.21
4 MVSI 15/200-SO2 120 ° c 213 Kg 12.5 Kg 170 W 0.41
5 MVSI 15/400-SO2 120 ° c 412 Kg 19 Kg 300 W 0.60
6 MVSI 15/550-SO2 120 ° c 552 Kg 20.4 Kg 300 W 0.60
7 MVSI 15/700-SO2 120 ° c 720 Kg 27.5 Kg 525 W 0.92
8 MVSI 15/900-SO2 120 ° c 900 Kg 30 Kg 525 W 0.92
9 MVSI 15/1100-SO2 120 ° c 1045 Kg 35 Kg 550 W 0.95
10 MVSI 15/1410-SO2 120 ° c 1413 Kg 44 Kg 900 W 1.45
11 MVSI 15/1710-SO2 150 ° c 1798 Kg 51 Kg 1100 W 2.00
12 MVSI 15/2000-SO2 170 ° c 2054 Kg 55.5 Kg 1350 W 2.50
13 MVSI 15/2410-SO8 150 ° c 2420 Kg 71 Kg 1600 W 3.20
14 MVSI 15/3000-SO8 135 ° c 3106 Kg 80 Kg 1900 W 3.80
15 MVSI 15/3810-SO2 135 ° c 3840 Kg 119 Kg 2200 W 3.90
16 MVSI 15/4300-SO2 135 ° c 4326 Kg 123 Kg 2500 W 4.80
17 MVSI 15/5010-SO2 135 ° c 5007 Kg 161 Kg 3600 W 6.00
18 MVSI 15/6000-SO2 135 ° c 5654 Kg 163.5 Kg 3600 W 6.00
19 MVSI 15/7000-SO2 135 ° c 6536 Kg 208 Kg 6000 W 10.50
20 MVSI 15/9000-S90 135 ° c 8899 Kg 225 Kg 7000 W 11.60
21 MVSI 15/9500-SO2 135 ° c 8416 Kg 317 Kg 7500 W 12.20
22 MVSI 15/11500-S90 135 ° c 11430 Kg 433 Kg 10000 W 1705.00
23 MVSI 15/145000-S90 135 ° c 14120 Kg 458 Kg 11000 W 20.00