1000 دور در دقیقه2018-06-09T14:22:56+00:00

1000 دور در دقیقـه

موتـورهای ویبـره 1000 الی 1200 دور در دقیقـه سه فاز

ردیف  مدل  کلاس حرارتی (سانتیگراد) نیروی گشتاوری (کیلوگرم) وزن دستگاه (کیلوگرم) توان الکتریکی (وات) جریان مصرفی (آمپر)
1 MVSI 10/40-SO2 120 ° c 35 Kg 9.7 Kg 120 W 0.30
2 MVSI 10/100-SO2 120 ° c 94.3 Kg 12.5 Kg 120 W 0.30
3 MVSI 10/200-SO2 120 ° c 183 Kg 19 Kg 185 W 0.50
4 MVSI 10/310-SO2 120 ° c 321 Kg 27.5 Kg 350 W 0.72
5 MVSI 10/550-SO2 120 ° c 512 Kg 36.5 Kg 350 W 0.75
6 MVSI 10/650-SO2 120 ° c 650 Kg 41 Kg 350 W 0.75
7 MVSI 10/810-SO8 135 ° c 809 Kg 48 Kg 680 W 1.40
8 MVSI 10/1110-SO8 135 ° c 1132 Kg 54 Kg 750 W 1.65
9 MVSI 10/1400-SO8 170 ° c 1424 Kg 66 Kg 950 W 1.80
10 MVSI 10/1610-SO8 135 ° c 1638 Kg 83 Kg 1100 W 2.20
11 MVSI 10/2100-SO8 200 ° c 2154 Kg 93 Kg 1500 W 3.00
12 MVSI 10/2610-SO2 135 ° c 2601 Kg 130 Kg 1960 W 4.10
13 MVSI 10/3000-SO2 135 ° c 3007 Kg 145 Kg 2200 W 4.50
14 MVSI 10/3810-SO2 135 ° c 3826 Kg 188 Kg 2500 W 5.10
15 MVSI 10/4700-SO2 135 ° c 4701 Kg 204 Kg 3200 W 6.50
16 MVSI 10/5150-SO2 135 ° c 5230 Kg 225 Kg 3200 W 6.50
17 MVSI 10/5200-SO2 135 ° c 5208 Kg 238 Kg 3800 W 7.00
18 MVSI 10/5700-SO2 135 ° c 5650 Kg 240 Kg 3800 W 7.00
19 MVSI 10/6500-SO2 135 ° c 6527 Kg 268 Kg 4300 W 8.20
20 MVSI 10/6600-SO2 135 ° c 6799 Kg 285 Kg 5000 W 10.00
21 MVSI 10/7000-SO2 135 ° c 7013 Kg 275 Kg 4300 W 8.20
22 MVSI 10/8000-S90 135 ° c 8046 Kg 315 Kg 7000 W 12.60
23 MVSI 10/9000-S90 135 ° c 8666 Kg 326 Kg 7500 W 14.00
24 MVSI 10/10000-SO2 135 ° c 9695 Kg 381 Kg 7600 W 13.50
25 MVSI 10/11200-SO2 135 ° c 11160 Kg 405 Kg 7600 W 13.50
26 MVSI 10/12000-S90 135 ° c 12294 Kg 500 Kg 9000  W 16.30
27 MVSI 10/13000-SO2 135 ° c 12867 Kg 460 Kg 9600 W 17.00
28 MVSI 10/15000-SO2 135 ° c 14155 Kg 643 Kg 10600 W 19.00
29 MVSI 10/17500-SO2 135 ° c 17327 Kg 705 Kg 13000  W 24.50
30 MVSI 10/19500-SO2 135 ° c 20062 Kg 711 Kg 14000 W 25.50
31 MVSI 10/22000-S90 135 ° c 22386 Kg 926 Kg 19000 W 33.00
32 MVSI 10/25000-S90 135 ° c 25000 Kg 960 Kg 19000 W 33.00
33 MVSI 10/30000-SO2 30560 Kg 1200 Kg 24000 W 40.00