قالبهای کف پوش لاستیکی2018-10-18T09:31:00+00:00

قالبهای کف پوش

محصول
مشخصات

مدل: شش ظلعی هفتایی
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 18
کد قالب: 22051

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: ساده
ابعاد: 20 × 20 سانتیمتر
تعداد در متر: 25
کد قالب: 22057

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: موج شکسته
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر: 17
کد قالب: 22073

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: کوزه ای
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 22.5
کد قالب: 22034

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پازل عروسکی
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --
کد قالب: 22035

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مثلث گلدار
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 24
کد قالب: 22080

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: تبری کوچک
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 40
کد قالب: 22006

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آی کوچک
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 40
کد قالب: 22009

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: موج کوچک
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 24
کد قالب: 22048

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مرسدس
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 13
کد قالب: 22030

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: گلنما گلدار
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 16
کد قالب: 22076

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: لوزی
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 27.4
کد قالب: 22029

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: شکسته
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 43.2
کد قالب: 22127

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: شش ظلعی تکی
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 19
کد قالب: 22024

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: شش ظلعی شش تایی
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 26
کد قالب: 22023

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: شش ضلعی چهارتایی
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 22125

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: نیم پازل
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 22121

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: صلیب
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 22046

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آج دار
ابعاد: 10 × 20 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:
کد قالب:

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مثلثی
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 26.7
کد قالب: 22126

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: لاله
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 20.8
کد قالب: 22044

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پنج ضلعی قاب عکسی
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 22142

نمونه سنگ
چیدمان
ادامه مطلب