قالبهای کف پوش کامپوزیتی2018-10-09T08:29:16+00:00

قالبهای کف پوش

محصول
مشخصات

مدل: نابینایان آجدار
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12083

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: بستان
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12085

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: شنی
ابعاد: 20 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 12.5
کد قالب: 12090

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پروانه گل
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12078

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: ستاره ای
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12077

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: رویال
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12040

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: قاب عکسی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12072

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: عنکبوتی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12071

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: رسوبی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12069

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل:کاشی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 11032

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: حصاری 4.5 سانتیمتری 
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12065

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: حصاری 3 سانتیمتری 
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12066

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سنگریزه پنج ضلعی
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 0
کد قالب: 12070

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سنگریزه
ابعاد: 30 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.5
کد قالب: 12049

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: نابینایان شیاری
ابعاد: 20 × 20 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 25
کد قالب: 12110

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سنگریزه چهارتایی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12067

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: موج
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12064

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: شارمین
ابعاد: 30 × 30 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 11
کد قالب: 12058

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: محرابی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12063

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: نابینایان شیاری
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12050

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: قاب عکسی
ابعاد: 33 × 33 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 9
کد قالب: 12062

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: الستان
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12059

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: اطلس
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12047

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سنگ ریزه
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6/25
کد قالب: 12079

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: چرمی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 12012

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: چرمی
ابعاد: 30 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.5
کد قالب: 12057

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: نابینایان قپه ای (4/5 سانتیمتری)
ابعاد: 20 × 20 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 25
کد قالب: 12051

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: ساده (4/5 سانتیمتری)
ابعاد: 20 × 20 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 25
کد قالب: 12052

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مکمل نیمه
ابعاد:
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 12038

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مکمل کف پوش گل
ابعاد:
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 12037

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: کف پوش گل
ابعاد:
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 12036

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: گرونا
ابعاد: 20 × 20 سانیتمتر
تعداد در متر مربع: 25
کد قالب: 12027

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: کف پوش لوزی برزگ
ابعاد: 33 × 59 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 10.3
کد قالب: 12046

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: کف پوش لوزی کوچک
ابعاد: 19×32 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 32
کد قالب: 12031

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مکمل پازل موج
ابعاد:
تعداد در متر مربع: 25
کد قالب: 12016

نمونه سنگ
چیدمان
ادامه مطلب