قالبهای نما کامپوزیتی2018-08-17T13:06:47+00:00

قالبهای نما

محصول
مشخصات

مدل:کاشی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25
کد قالب: 11032

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: رئال
ابعاد: 40 × 70 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 3.5
کد قالب: 11029

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مشبک
ابعاد: 60×40 سانتيمتر
تعداد در متر مربع: 4/16 عدد
کد قالب: 11031

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آجر بهمنی
ابعاد:40×60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:4/16 عدد
کد قالب: 11030

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پلاک ساده
ابعاد: 40 × 100 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2.5
کد قالب: 11024

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: ایلیا
ابعاد: 40 × 70 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 3.5
کد قالب: 11028

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پرنیان
ابعاد: 25 × 25 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 16
کد قالب: 11027

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: کنگره
ابعاد: 20 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 12.5
کد قالب: 12019

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: گرونا
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 4.16
کد قالب: 11013

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مالون
ابعاد: 18×18
24×18
48×18سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 3 ست
کد قالب: 11011

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: بادبر 7 تکه (2)
ابعاد اول:20×20
ابعاد دوم : 20×40
تعداد در متر مربع: 2/3 ست
کد قالب: 11004

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: ساده 10×10
ابعاد: 10 × 10 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 10 ست
کد قالب:

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آنتيک شش تکه
ابعاد :
عرض : 20 سانتيمتر
طول : 60 و 45 و 30
تعداد در متر مربع: 2 ست
کد قالب: 11007

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: یاقوت 4 تکه (2)
ابعاد: 12 × 18 و 24 و 59 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 8 ست
کد قالب: 11006

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: یاقوت 4 تکه (1)
ابعاد: 12 × 18 و 24 و 59 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 8 ست
کد قالب: 11006

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: درختی
ابعاد: 10×30 سانتیمتر
20×30 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 7 عدد
کد قالب: 11010

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پرنس
ابعاد: 2×40×60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 4.16
کد قالب: 11002

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: رودخانه
ابعاد: 4×40×60سانتیمنتر
عداد در متر مربع: 4.16
کد قالب: 11001

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آجر نما ترکیبی
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 4.16
کد قالب: 11005

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آجر نما ساده
ابعاد: 7 × 25 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 57 عدد
کد قالب: 11009

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مینیاتور 5 تکه (3)
ابعاد: 10×27
10×28
10×23
10×25
10×10 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:9ست
کد قالب: 11016

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مروارید
ابعاد: 30 ×30 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 11ست
کد قالب: 11003

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: دیاموند
ابعاد:
تعداد در متر مربع:
کد قالب:

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مینیاتور
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 4.16
کد قالب: 11017

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: واش بتن
ابعاد: 30 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:7
کد قالب: 11018

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پارکتی
ابعاد: 15 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 11
کد قالب: 11014

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سنگواره
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 4.16
کد قالب: 11026

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: یاقوت
ابعاد: 40 × 70 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 3.5
کد قالب: 11015

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: بادبر 15 تکه (3)
ابعاد:29×29
7/5×29
14/5×14/5
7/5×14/5
تعداد در متر مربع: 3 ست
کد قالب: 11008

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: بادبر 15 تکه (2)
ابعاد: 7.5 × 29 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2 ست
کد قالب: 11008

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: بادبر 15 تکه (1)
ابعاد: 7.5 × 14.5 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2 ست
کد قالب: 11008

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: بادبر 15 تکه (5)
ابعاد: 29 × 29 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2 ست
کد قالب: 11008

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: برمودا
ابعاد:
تعداد در متر مربع:
کد قالب:

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: حصیری
ابعاد: 30 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:5.5
کد قالب: 11019

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: هلالی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 3 ست
کد قالب: 11020

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل:قیچی
ابعاد: 30 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.5
کد قالب: 11021

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: طرح چوب
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 4.16
کد قالب: 11022

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: گرونا
ابعاد: 30 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.5
کد قالب: 11012

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: موج
ابعاد: 60 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 3
کد قالب: 11023

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پوست ماری
ابعاد: 30 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.5
کد قالب: 12061

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: ساده
ابعاد: 30 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.5
کد قالب: 12013

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل : لوتوس
ابعاد : 40×40 سانتيمتر
تعداد در متر مربع : 6/25 عدد
کد قالب :

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل : پلاک ساده
ابعاد : 120×25
تعداد در متر مربع : 3/3 عدد
کد قالب : 11036

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل : شش ضلعي
ابعاد : هر ضلع 17 سانتيمتر
تعداد در متر مربع :9 عدد
کد قالب : 11035

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل : عراقي بزرگ
ابعاد :
تعداد در متر مربع :
کد قالب: 11037

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل : هشت ضلعي
ابعاد : هر ضلع 17 سانتيمتر
تعداد در متر مربع :9 عدد
کد قالب : 11035

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل : آنتیک 5 تکه
ابعاد :
تعداد در متر مربع :
کد قالب :

نمونه سنگ
چیدمان