قالبهای نما لاستیکی2018-10-07T08:00:57+00:00

قالبهای نما

محصول
مشخصات

مدل: صخره ای
ابعاد: 18.5 × 62.5 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 8.6 عدد
کد قالب: 21001

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سنگ نما پازل
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر: –
کد قالب: 22005

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: کهربا
ابعاد: 30 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.5 عدد
کد قالب: 21013

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پژواک
ابعاد: 10 × 42 و 24 و 18 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2 ست
کد قالب: 21002

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: نگین
ابعاد: 10 × 42 و 24 و 18 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2 ست
کد قالب: 21003

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: کلاسیک
ابعاد: 12 × 42 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 3.3 ست (هر ست 6 سنگ)
کد قالب: 21014

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: زمرد (2)
ابعاد: 10 × 42 و 24 و 18 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 4 ست
کد قالب: 21015

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: زمرد (1)
ابعاد: 10 × 42 و 24 و 18 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 4 ست
کد قالب: 21015

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: الماس
ابعاد: 10 × 52 و 24 و 18 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 1.2 ست
کد قالب: 21005

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سنگ لاشه
ابعاد: 20 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 12.5
کد قالب: 22145

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: نما دوقلو
ابعاد: 10 × 20 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 50
کد قالب: 22089

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: نما حصیری
ابعاد: 6.5 × 30 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 44
کد قالب: 21016

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آجر فخاری
ابعاد: 7 × 22 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 13عدد قالب
کد قالب: 21017

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آجری ابری
ابعاد: 5 × 22 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 15 عدد قالب
کد قالب: 21007

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آجرنما بادبر تکی
ابعاد: 5 × 23 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 14.5 عدد قالب
کد قالب: 21007

نمونه سنگ
چیدمان