قالبهای موزاییک2018-10-07T14:18:49+00:00

قالبهای موزاییک

محصول
مشخصات

مدل: پیرامید
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر: 6.25
کد قالب: 22157

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: کریستال
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر: 6.25
کد قالب: 22156

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: عنکبوتی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر: 6.25
کد قالب: 22151

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: شبستان
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر: 6.25
کد قالب: 22155

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: چشمی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر: 6.25
کد قالب: 22153

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: دارابی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر: 6.25
کد قالب: 22154

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پروانه گل
ابعاد:
تعداد در متر:
کد قالب::

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: قاب عکسی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر: 6.25
کد قالب: 22136

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مدور
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:
کد قالب:

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: ایتالیایی
ابعاد: 33 × 33 سانتیمتر
تعداد در متر: 9
کد قالب: 22038

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مورب
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر: 6.25
کد قالب: 22117

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل:
ابعاد: 30 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر:
کد قالب:

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: 36 خانه
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر:
کد قالب:

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: خورشیدی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر: 6.25
کد قالب: 22032

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مورب
ابعاد: 20 × 20 سانتیمتر
تعداد در متر: 25
کد قالب:

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: اطلس
ابعاد:
تعداد در متر:
کد قالب:

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: قاب عکسی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر: 6.25
کد قالب: 22136

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: ساده
ابعاد: 30 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر: 6.25
کد قالب: 22113

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: موج
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر: 6.25
کد قالب: 22102

نمونه سنگ
چیدمان
ادامه مطلب