قالبهای جدول2018-10-09T07:42:55+00:00

قالبهای جدول

محصول
مشخصات

مدل: سه گل
ابعاد: 00 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر: — عدد
کد قالب: 23029

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: نرده ای
ابعاد: 35 × 45 سانتیمتر
تعداد در متر: — عدد
کد قالب: 23033

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: پرده ای
ابعاد: 37 × 39 سانتیمتر
تعداد در متر: 
کد قالب: 23031

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مکمل پرده ای
ابعاد: 37 × 39 سانتیمتر
تعداد در متر: — عدد
کد قالب: 23034

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: گلدانی
ابعاد: 34 × 44 سانتیمتر
تعداد در متر: — عدد
کد قالب: 23022

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: نیلوفر
ابعاد: 30 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر: 2 عدد
کد قالب: 23030

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مکمل دور درختی
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر: —
کد قالب: 23004

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: دور درختی
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر: —
کد قالب: 23004

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: کنگره
ابعاد: 30 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2 عدد
کد قالب: 23019

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: نخلی
ابعاد: 30 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر: 2 عدد
کد قالب: 23024

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: فروهر
ابعاد: 30 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر: 2 عدد
کد قالب: 23023

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: شیاری
ابعاد: 25 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر: 2 عدد
کد قالب: 22047

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: شیاری
ابعاد: 12.5 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر: 2 عدد
کد قالب: 22042

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: هخامنشی
ابعاد: 30 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر: 2 عدد
کد قالب: 22111

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: گشنیز
ابعاد: 30 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر: 2 عدد
کد قالب: 23025

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آبشار
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر: 2 عدد
کد قالب: 23014

نمونه سنگ
چیدمان
ادامه مطلب