قالبهای تابلو سنگ2018-08-17T09:58:59+00:00

قالبهای تابلو سنگ

محصول
مشخصات

مدل: تابلو گل فرانسوی
ابعاد: 50 × 80 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 14015

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: تابلو گل و میوه
ابعاد: 40 × 80 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 14012

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: بسم الله
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 14008

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: تابلو گل
ابعاد: 40 × 80 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 14011

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آیه “و ان یکاد”
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 14009

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: فروهر
ابعاد: 60 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 14006

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: “محمد رسول الله”
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 14010

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سرباز ماد
ابعاد: 50 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 14004

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سرباز هخامنشی
ابعاد: 50 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 14001

نمونه سنگ
چیدمان
مشخصات

مدل:کتیبه
ابعاد:
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 

نمونه سنگ
مشخصات

مدل:کتیبه گل و بلبل
ابعاد:
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 

نمونه سنگ