سنگهای کف پوش2018-06-13T11:20:54+00:00

سنگهای کف پوش

محصول
مشخصات

مدل: سنگریزه
ابعاد: 10 × 20 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 50

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: نابینایان آجدار
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پیرامید
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: ستاره ای
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: کریستال
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

  مدل: بستان
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

  مدل: پروانه گل
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: عنکبوتی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سنگریزه پنج ضلعی
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: کاشی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: محرابی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: حصاری 4.5 سانتیمتری
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: موج
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 12.5

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: شارمین
ابعاد: 30 × 30 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 11

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: چرمی
ابعاد: 30 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.5

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: چرمی
ابعاد: 20 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 12.5

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: چرمی
ابعاد: 20 × 20 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: ساده
ابعاد: 20 × 20 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

  مدل: سنگریزه
ابعاد: 20 × 20 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: الستان
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: نابینایان شیاری
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: اطلس
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: دارابی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: کف پوش گل بزرگ
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 

نمونه سنگ
چیدمان
ادامه مطلب