سنگهای نما2018-06-13T13:44:02+00:00

سنگهای نما

محصول
مشخصات

مدل: آنتیک 6 تکه (3)
ابعاد: 20 × 30 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2 ست 

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آنتیک 6 تکه (2)
ابعاد: 20 × 45 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2 ست 

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آنتیک 6 تکه (1)
ابعاد: 20 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2 ست 

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آجر بهمنی
ابعاد: 44 × 57 سانتیمتر
تعداد در متر: 4

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: کاشی
ابعاد: 40 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر: 6.25

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: رئال
ابعاد: 40 × 70 سانتیمتر
تعداد در متر: 3.6

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سنگ نما پازل
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر: -

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: ایلیا
ابعاد: 40 × 70 سانتیمتر
تعداد در متر: 3.6

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: آجر فخاری
ابعاد: 6.5 × 21.5 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 72

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: نما حصیری
ابعاد: 6.5 × 30 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 44

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پلاک ساده
ابعاد: 40 × 100 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2.5

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: یاقوت
ابعاد: 40 × 70 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 3.6

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پرنیان
ابعاد: 25 × 25 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 16

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: کهربا
ابعاد: 30 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.5

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: کلاسیک 6 تکه
ابعاد: 12 × 46 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 3 ست

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: حصیری
ابعاد: 30 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.5

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: یاقوت 4 تکه
ابعاد: 12 × 59 و 24 و 18 و 10 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 8 ست

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: طرح جوب
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 4.16

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: حجاری
ابعاد: 33 × 33 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 9

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آجر نما ترکیبی
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 4.16

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آجرنما بادبر تکی
ابعاد: 5 × 23 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 80

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آجرنما بادبر تکی
ابعاد: 5 × 23 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 80

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آجرنما بادبر تکی
ابعاد: 5 × 23 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 80

نمونه سنگ
چیدمان

مدل: آجر نما ترکیبی
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 4.16

محصول
مشخصات

مدل: پوست ماری
ابعاد: 30 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.5

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آجرنما بادبر تکی
ابعاد: 5 × 23 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 80

نمونه سنگ
چیدمان
ادامه مطلب