سایر قالبها لاستیکی2018-10-18T05:32:33+00:00

سایر قالبهای لاستیکی

محصول
مشخصات

مدل: آبرو بزرگ
ابعاد: 28 × 33 سانتیمتر
تعداد در متر:
کد قالب: 22039

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سردیواری پله ای
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر:
کد قالب: 23027

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آبرو کوچک
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر:
کد قالب:

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سردیواری شیاری
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر:
کد قالب:

نمونه سنگ
چیدمان