سایر قالبهای کامپوزیتی2018-10-09T06:12:53+00:00

سایر قالبهای کامپوزیتی

محصول
مشخصات

مدل: فریم قاب عکس کوچک
ابعاد: 12 × 12 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: —
کد قالب: 2-14014

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: فریم قاب عکس بزرگ
ابعاد: 12 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --
کد قالب: 14014

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: جدول خوابیده ساده
ابعاد: 40 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --
کد قالب: 13032

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: جدول ایستاده ساده
ابعاد: 50 × 35 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --
کد قالب: 13031

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: زیرپله طرح چوب
ابعاد: 15 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.7
کد قالب: 13006

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پله طرح چوب
ابعاد: 35 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2.3
کد قالب: 13003

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: جدول گلدار
ابعاد: 25 × 35 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --
کد قالب: 13025

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: جدول ساده
ابعاد: 35 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --
کد قالب: 13012

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: راهوار 9 سنگی
ابعاد: 35 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.7
کد قالب: 13014

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: راهوار 15 سنگی
ابعاد: 45 × 75 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 3
کد قالب: 13013

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پله ساده شیاری
ابعاد: 35 × 100 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2.8
کد قالب: 13008

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پله ساده شیاری
ابعاد: 35 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2.3
کد قالب: 13001

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: زیر پله ساده
ابعاد: 15 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع:
کد قالب: 13004

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: زیر پله ورساچ
ابعاد: 15 × 100 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.7
کد قالب: 12040

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: زیر پله گلدار
ابعاد: 15 × 100 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.7
کد قالب: 13010

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: زیر پله ساده
ابعاد: 15 × 100 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.7
کد قالب: 13009

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: زیر پله ورساچ
ابعاد: 15 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.5
کد قالب: 13016

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: زیر پله گلدار
ابعاد: 15 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.7
کد قالب: 13007

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: قرنیز ساده
ابعاد: 8 × 100 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.5
کد قالب:

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: زیرپله لوتوس
ابعاد: 15 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --
کد قالب: 13015

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: قرنیز ورساچ
ابعاد: 7 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --
کد قالب: 13019

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: قرنیز گل برجسته
ابعاد: 13 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --
کد قالب: 13020

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: میز ناهار خوری
ابعاد: قظر 70 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --
کد قالب:

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: میز عسلی
ابعاد: قظر 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --
کد قالب: 14007

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: زیرپله لوتوس
ابعاد: 15 × 100 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --
کد قالب: 13017

نمونه سنگ
چیدمان
ادامه مطلب