سایر سنگها2018-06-11T11:28:50+00:00

سایر سنگها

محصول
مشخصات

 مدل: پله طرح چوب
ابعاد: 35 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: —

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: میز عسلی
ابعاد: قطر 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: میز عسلی
ابعاد: قطر 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: میز عسلی
ابعاد: قطر 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات
نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سردیواری
ابعاد: 0 × 0 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پله ساده
ابعاد: 35 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پله چرمی
ابعاد: 35 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: قرنیز سلطنتی
ابعاد: 10 × 100 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: راهوار 9 سنگی
ابعاد: 
تعداد در متر مربع: 3

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: راهوار 15 سنگی
ابعاد: 
تعداد در متر مربع: 2.8

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: قرنیز ورساچ
ابعاد: 7 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آبرو
ابعاد: 28 × 33 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: قرنیز گل برجسته
ابعاد: 13 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: زیر پله لوتوس
ابعاد: 15 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: زیر پله گلدار
ابعاد: 15 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: زیر پله گلدار
ابعاد: 15 × 100 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: زیر پله ورساچ
ابعاد: 15 × 100 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: زیر پله ورساچ
ابعاد: 15 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: زیر پله لوتوس
ابعاد: 15 × 100 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان