تابلو سنگ2019-01-20T06:58:40+00:00

تابلو سنگ

محصول
مشخصات

مدل: “تابلو گل
ابعاد: 40 × 80 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: —

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: "گل فرانسوی"
ابعاد: 50 × 80 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: تابلو "ان یکاد"
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: "محمد رسول الله"
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: تابلو "بسم الله"
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سرباز هخامنشی
ابعاد: 50 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سرباز هخامنشی
ابعاد: 25 × 63 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: تابلو "فروهر"
ابعاد: 60 × 120 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات
نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات
نمونه سنگ
چیدمان