انواع جدول2018-06-13T10:23:26+00:00

انواع جدول

محصول
مشخصات

 مدل: نرده ای
ابعاد: 35 × 45 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: —

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: گلدار
ابعاد: 35 × 25 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: سه گل
ابعاد: 00 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: گلدانی
ابعاد: 34 × 44 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: جدول پرده ای
ابعاد: 37 × 39 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: جدول مکمل پرده ای
ابعاد: 37 × 39 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

 مدل: جدول خوابیده ساده
ابعاد: 40 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مکمل دور درختی
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل:  جدول دور درختی
ابعاد: 00 × 00 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: جدول کنگره
ابعاد: 30 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: جدول ساده
ابعاد: 35 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: هخامنشی
ابعاد: 30 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: گشنیز
ابعاد: 30 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: جدول شیاری
ابعاد: 12.5 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: جدول شیاری
ابعاد: 25 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: جدول نخل
ابعاد: 35 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: جدول آبشار
ابعاد: 35 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: جدول آبشار
ابعاد: 35 × 40 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: --

نمونه سنگ
چیدمان