ادامه مطلب سنگهای نما2018-06-13T14:16:40+00:00

سنگهای نما

محصول
مشخصات

مدل: قیچی آزاد
ابعاد: 15 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 11

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: قیچی
ابعاد: 30 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.5

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: قیچی
ابعاد: 30 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.5

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: سنگواره 
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 4.16

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مینیاتور 
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 4.16

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مینیاتور پنج تکه
ابعاد: 10 × 11.5و15و18.5و20و36 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 10ست

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: صخره ای
ابعاد: 18.5 × 62.5 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 8.6

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: درختی
ابعاد: 20 × 30 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 16.6

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پرنس
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 4.16

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پژواک
ابعاد: 10 × 42 و 24 و 18 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2 ست 

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: نگین
ابعاد: 10 × 42 و 24 و 18 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2 ست 

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: موج
ابعاد: 60 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2.7 

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: بادبر 7 تکه
ابعاد: 20 × 40 و20 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 3 ست 

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: گرونا
ابعاد: 30 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 5.5 

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: گرونا
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 4.16 

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: رودخانه
ابعاد: 40 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 4.16 

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: واش بتن
ابعاد: 30 × 50 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 6.6 

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آنتیک 6 تکه
ابعاد: 20 × 30 و 45 و 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2 ست

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل:بادبر 15 تکه(2)
ابعاد: 30 × 30 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 3 ست

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل:بادبر 15 تکه(1)
ابعاد: 30 × 30 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 3 ست

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: پارکتی
ابعاد: 15 × 60 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 11 

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل:بادبر 15 تکه(5)
ابعاد: 7 × 14.5 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 3 ست

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل:بادبر 15 تکه(4)
ابعاد: 7 × 29 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 3 ست

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل:بادبر 15 تکه(3)
ابعاد: 14.5 × 14.5 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 3 ست

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: مالون
ابعاد: 18 ×  59 و 48 و 18 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 2 ست 

نمونه سنگ
چیدمان
محصول
مشخصات

مدل: آجر ساده
ابعاد: 5 × 25 سانتیمتر
تعداد در متر مربع: 80

نمونه سنگ
چیدمان